Beroepsprofiel kunstvakdocent(e) PO
Dit document vormt het beroepsprofiel van de kunstprofessional (2016) de_kunstvakdocent_in-_het_po - LKCA - 2020 in het primair onderwijs. Naast de beroepspraktijk schetst het de stand van zaken en ontwikkelingen in het werkveld en wat deze betekenen voor wat de professional (straks) moet kennen en kunnen. 
 
Deze versie van het beroepsprofiel bevat de informatie in rapportvorm. Dit beroepsprofiel voor het primair onderwijs maakt deel uit van een breder traject van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) om de beroepsprofielen te beschrijven van alle kunstprofessionals in de cultuureducatie en -participatie (binnen- en buitenschools). Dit doet het LKCA mede naar aanleiding van de vraag van het HBO-netwerk Kunstvakdocentenopleidingen (KVDO) om actualisering van de beroepsprofielen als basis voor de eigen opleidingsprofielen. 
 
Dit beroepsprofiel is tot stand gekomen op basis van deskresearch en gesprekken met kunst-professionals, leidinggevenden en overige deskundigen vanuit verschillende werkterreinen en kunstdisciplines. In een bijlage is het totstandkomingsproces beschreven door LKCA. Het beroepsprofiel is gebaseerd op de feiten en ontwikkelingen tot april 2016.
 
Een voor mijn onderzoek interessant element in het beroepsprofiel, is de competentie gericht op persoonlijke ontwikkeling, het stil kunnen en willen staan bij het eigen handelen, de focus leggen op het (verder) professionaliseren van het eigen handelen. 

Op blz. 20 van het document wordt deze competentie als volgt omschreven: 
Kritisch-reflectief competent
De kunstvakdocent heeft een kritische en onderzoekende houding jegens zijn eigen (kunst)pedagogische en artistieke handelen, beroepsopvattingen en persoonlijke concepten en kan deze systematisch bijstellen ten bate van zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *